I grew up on the KJV, so I know whereof I doth speak.